store.extremepack-bg.com

Tab 20% Намаление

disc1.png20 %

Tab 15% Намаление

disc3.png

Tab 10% Намаление

disc2.png

Най продавани продукти

Начало Информация Общи условия
 
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА EXTREMEPACK ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 01 Април 2009 14:57

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА EXTREMEPACK e-магазин

I. Общи условия

 1. “EXTREMEPACK e-магазин” е уебсайт за електронна търговия - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.

 2. “EXTREMEPACK e-магазин” не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
 3. При липса на складова наличност от заявената стока “EXTREMEPACK e-магазин”, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
 4. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката “EXTREMEPACK e-магазин” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 5. Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от “EXTREMEPACK e-магазин” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента.
 6. “EXTREMEPACK e-магазин” се задължава след получаване на заявлението и получаване на сумите, дължими от Клиента за съответната доставка, заедно с дължимите преки и косвени данъци, да достави на Клиента закупената стока.
 7. “EXTREMEPACK e-магазин” не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни.
 8. Заявлението за покупка се приема чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес.
 9. Договорът обвързва “EXTREMEPACK e-магазин” за доставка след потвърждаване на заявката на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез посочения електронен адрес.
 10. Всички цени са в български левове с включен ДДС.

II.Права и задължения на страните

 1. “EXTREMEPACK e-магазин” се задължава:

  1. да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока
  2. да достави в срок заявената за покупка стока
  3. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения
  4. преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
  5. Гарантираме, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя.
 2. Клиентът се задължава:

  1. да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
  2. да плати цената на стоката;
  3. да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
  4. да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
  5. да получи вещта.

III.Доставка

 1. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок :
  1. до 3 работни дни - за гр. Бургас
  2. до 7 работни дни - за територията на Република България.
 2. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
 3. При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
 4. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети “EXTREMEPACK e-магазин” за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
 5. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, “EXTREMEPACK e-магазин” се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
 6. Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия: 
  1. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
  2. цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
  3. при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
  4. Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай, Клиентът трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. При неизпълнение на това условие “EXTREMEPACK e-магазин” си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването й от Клиента.

 

IV.Лични данни


 1. “EXTREMEPACK e-магазин” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
 2. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, “EXTREMEPACK e-магазин” може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
 3. “EXTREMEPACK e-магазин” има право да използва информацията по ал. 1 за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено от формата ни за контакти.
 4. Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “EXTREMEPACK e-магазин”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 5. Разкриване на информацията
  1. “EXTREMEPACK e-магазин” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
  2. е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
  3. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
  4. “EXTREMEPACK e-магазин” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

V.Отговорност


“EXTREMEPACK e-магазин” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които “EXTREMEPACK e-магазин” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на “EXTREMEPACK e-магазин”.

 

VI.Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на “EXTREMEPACK e-магазин”, съобразно българското законодателство.

 

VI. Допълнителни условия:

“EXTREMEPACK e-магазин” не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства.

 

Последно променен на Сряда, 23 Юни 2010 17:54
 
 

Информация